Статут ліцею

     І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

   1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – заклад спеціалізованої освіти II-III ступенів військового профілю для дітей з 13 років, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради.
   1.2. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ:
Україна, 49126, м. Дніпро, вул. Космодромна,  буд. 7,
тел. (056) 370-69-45.
   1.3. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ МИТНО-ПОДАТКОВОЇ СПРАВИ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ ПРИ УНІВЕРСИТЕТІ МИТНОЇ СПРАВИ ТА ФІНАНСІВ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Скорочена назва: КЗО «ЛПВФП при УМСФ» ДМР.
   1.4. Комунальний заклад освіти «Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради (далі – Ліцей) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк стандартного зразку, власну символіку.
   1.5. Засновником Ліцею є територіальна громада міста Дніпра.
   1.6. Оперативне управління здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
   1.7. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, спеціалізованої (профільної) освіти військового спрямування.
   1.8. Головними завданням Ліцею є:
- виконання вимог відповідного Державного стандарту загальної середньої освіти; профільне навчання з орієнтацією здобувачів освіти на продовження навчання на вищих рівнях, основане на поєднанні змісту освіти, визначеного Державним стандартом, з поглибленим вивченням предметів військового спрямування і вивченням дисциплін з основ митної та податкової справи;
- допризовна підготовка, що передбачає здобуття первинних загальновійськових і спеціальних компетентностей; забезпечення набуття ліцеїстами знань і навичок з військової та фізичної підготовки;
- виховання у ліцеїстів високих моральних якостей, дисциплінованості, любові до військової служби та професії офіцера на основі військово-професійної орієнтації; підготовка фізично здорових, вольових осіб, спроможних переносити труднощі військової служби;
- формування ключових компетентностей: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися іноземними мовами; математична компетентність; компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій; інноваційність; екологічна компетентність; інформаційно-комунікаційна компетентність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність; підприємливість та фінансова грамотність;
- виховання у ліцеїстів високих моральних цінностей, дисциплінованості, поваги до Конституції України, державних символів, традицій та історії рідного народу, прав і свобод людини і громадянина;
- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, життєвих компетентностей, потреби і вміння самовдосконалюватись; надання можливостей для реалізації індивідуальних і творчих потреб через оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, певного рівня професійної підготовки;
- формування стійкої громадянської позиції, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, почуття власної гідності, високого рівня патріотизму, виховання свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;
- формування засад здорового способу життя, збереження, зміцнення та відновлення фізичного і психічного здоров’я ліцеїстів, оздоровчих компетентностей та культури здоров’я;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, здійснення науково-практичної підготовки ліцеїстів, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, підвищення рівня освітніх послуг та механізму їх надання.
   1.9. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України; законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту, іншими нормативно-правовими та законодавчими  актами, власним Статутом, рішеннями Дніпровської міської ради та її виконавчих органів, наказами департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
   1.10. Ліцей є самостійним закладом стосовно організаційних, фінансових, кадрових та інших питань діяльності, що проводиться в порядку та межах, визначених законодавством України.
   1.11. Діяльність Ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією та культурою, диференціації та оптимізації освітнього процесу, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.
   1.12. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- створення умов для досягнення ліцеїстами результатів навчання, передбачених у Державному стандарті загальної середньої освіти, формування освітньої (освітніх) програми (програм) Ліцею, які визначають процедуру досягнення ліцеїстами результатів навчання;
- реалізацію положень Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цього Статуту, інших нормативно-правових та законодавчих актів у галузі освіти;
- створення науково-методичної і матеріально-технічної бази для організації та здійснення освітнього процесу;
- безпечні умови освітньої діяльності, збереження життя та здоров’я ліцеїстів, педагогічних та інших працівників закладу;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни, збереження матеріально-технічної бази;
- формування стратегії розвитку Ліцею, добір і розстановку кадрів;
- видачу документів про освіту встановленого зразка;
- відкритий доступ на своєму веб-сайті до інформації та документів, що повинні оприлюднюватись відповідно до вимог чинного законодавства.
   1.13. Мовою освітнього процесу в Ліцеї є державна мова.
Ліцей є закладом спеціалізованої освіти військового профілю.
У Ліцеї запроваджено поглиблене вивчення предметів «Захист Вітчизни», «Фізична культура», вивчення дисциплін з основ митної та податкової справи (у співробітництві з Університетом митної справи та фінансів).
   1.14. Ліцей має право:
- на академічну, організаційну, фінансову і кадрову автономію; обсяг автономії Ліцею визначається чинним законодавством України;
- спільно з закладами вищої освіти, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурних і науково-методичних підрозділів;
- на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.
   1.15. Медичне обслуговування ліцеїстів у Ліцеї здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
   1.16. Ліцеїсти безоплатно забезпечується харчуванням за рахунок місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства та санітарних норм і правил.
   1.17. Взаємовідносини Ліцею з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

 

     II. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   2.1. Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів роботи.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Ліцею, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою Ліцею.
   2.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня (освітні) програма (програми) Ліцею – це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих Ліцеєм для досягнення ліцеїстами визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти результатів навчання.
Освітні програми розробляються на основі відповідного Державного стандарту, схвалюються педагогічною радою Ліцею та затверджуються начальником Ліцею.
Ліцей може використовувати наскрізні освітні програми, які охоплюють різні рівні освіти та розробляються, затверджуються (акредитуються) відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
Освітні програми з військової підготовки розробляються Ліцеєм та затверджуються відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
   2.3. На основі освітньої програми Ліцей складає та затверджує навчальний план, що конкретизує організацію освітнього процесу.
Відповідно до навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно добирають підручники, навчальні посібники, науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні Державних стандартів.
   2.4. Ліцей організовує навчання за денною формою здобуття освіти і працює згідно з режимом роботи, який затверджується начальником Ліцею.
У Ліцеї встановлений 5-денний навчальний тиждень, заклад працює в режимі школи повного дня. При необхідності (за погодженням із педагогічною радою та радою Ліцею) на суботу виносяться окремі навчальні заняття з предметів «Захист Вітчизни», «Фізична культура», індивідуальні та групові заняття, курси за вибором і факультативи, за умови дотримання тижневого гранично допустимого навантаження на ліцеїстів.
   2.5. Зарахування учнів до Ліцею проводиться наказом начальника Ліцею на підставі особистої заяви вступника та його батьків або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини (паспорту), з урахуванням результатів вступних випробувань, за наявності медичних довідок встановленого зразка і відповідного документа про освіту.
До Ліцею зараховуються діти з 13 років, які здатні за станом здоров'я навчатися в Ліцеї та пройшли конкурсний відбір. Відбір вступників проводиться на підставі вивчення його особової справи.
Зарахування учнів до Ліцею проводиться на конкурсних засадах згідно з Правилами приймання до Ліцею, що розробляються педагогічною радою Ліцею на основі Порядку зарахування учнів до комунальних закладів спеціалізованої освіти.
Поза конкурсом, за умови позитивного складання вступних іспитів, зараховуються діти-сироти та діти, які залишилися без опіки (піклування) батьків, а також діти, у яких один з батьків-військовослужбовців загинув при виконанні службових обов'язків.
У разі потреби ліцеїст може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого закладу освіти. Переведення учнів до іншого закладу здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
Територія обслуговування за Ліцеєм не закріплюється. Учні зараховуються до Ліцею незалежно від місця їх проживання.
   2.6. Вступникам, зарахованим до Ліцею, наказом начальника Ліцею присвоюється звання «Ліцеїст». Наказом начальника Ліцею призначаються командири відділень і заступники командирів навчальних взводів, яким присвоюються спеціальні навчальні звання.
Усі ліцеїсти розподіляються на навчальні роти. Кожна рота складається з навчальних взводів (класів), наповнюваність яких не може перевищувати 30 учнів. Навчання здійснюється за навчальними взводами. У ліцеї можуть створюватись окремі профільні навчальні взводи з підготовки ліцеїстів для вступу до відповідних закладів вищої освіти.
   2.7. Випускники Ліцею отримують відповідний документ про освіту, встановленого зразка.
   2.8. Структура навчального року, тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми організації освітнього процесу встановлюються Ліцеєм у межах часу, передбаченого освітньою програмою.
Навчальний рік у Ліцеї розпочинається у День знань – 1 вересня і закінчується не пізніше 1 липня наступного року (з урахуванням проведення військово-польових зборів (занять), що є обов’язковими для всіх ліцеїстів).
Навчальний рік поділяється на семестри. Тривалість канікул протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
   2.9. Відволікання ліцеїстів від навчальних занять на інші види діяльності, не пов’язані з освітнім процесом, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
Забороняється залучати ліцеїстів до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).
У Ліцеї забороняється утворення і діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.
Примусове залучення ліцеїстів до вступу в будь-які об'єднання громадян, релігійні організації і воєнізовані формування забороняється.
   2.10. Тривалість уроків у Ліцеї становить 45 хвилин. Упродовж навчального дня для ліцеїстів відводиться час для додаткового опрацювання навчальних предметів (години самопідготовки) в межах санітарних норм.
   2.11. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується начальником Ліцею.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття і заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів ліцеїстів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдаровань, збереження та зміцнення здоров’я.
   2.12. Військове виховання ліцеїстів здійснюється у процесі виконання ними розпорядку дня, шляхом ознайомлення з життям та бойовим навчанням Збройних Сил України, набуття ліцеїстами теоретичних знань і практичних навичок з допризовної підготовки. При цьому враховується необхідність підготовки ліцеїстів до прийняття військової присяги та виконання статутів Збройних Сил України.
   2.13. Ліцей спільно з Університетом митної справи та фінансів (далі – Університет) з метою організації безперервного профільного навчання організовують співробітництво за напрямками:
- професійна орієнтація ліцеїстів, вироблення обґрунтованих рекомендацій щодо вибору майбутньої професії на базі Університету;
- залучення ліцеїстів до пошукової, науково-дослідницької роботи;
- викладання дисциплін з основ митної та податкової справи;
- проведення методичних та методологічних семінарів, нарад, консультацій тощо, спрямованих на поліпшення якості навчання;
- проведення предметних олімпіад, конкурсів, конференцій та семінарів, виховних заходів.
   2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей ліцеїстів.
   2.15. У Ліцеї визначення рівня досягнень ліцеїстів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання навчальних досягнень учнів, ведеться тематичний облік знань.
У документі про освіту відображаються досягнення ліцеїстів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і науки України.
   2.16. Результати семестрового, річного, тематичного оцінювання та державної підсумкової атестації доводяться до відома ліцеїстів вихователем (головою атестаційної комісії).
   2.17. Дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками Ліцею та ліцеїстами є обов’язковим.
За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники Ліцею можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
- відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;
- позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.
За порушення академічної доброчесності ліцеїсти можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:
- повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);
- повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми.
Види академічної відповідальності (у тому числі додаткові та/або деталізовані) учасників освітнього процесу за конкретні порушення академічної доброчесності визначаються спеціальними законами та внутрішніми положеннями Ліцею, що затверджуються педагогічною радою Ліцею та погоджуються органом самоврядування ліцеїстів в частині їхньої відповідальності.
   2.18. Питання відрахування з Ліцею за недисциплінованість, низькі моральні якості, низький рівень навчальних досягнень вирішується педагогічною радою Ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста.
   2.19. Порядок переведення учнів Ліцею на наступний курс навчання визначається чинним Порядком переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу.
   2.20. Ліцеїсти, які мають за підсумками семестрового чи річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1-3 бали) хоча б з одного предмету, за рішенням педагогічної ради Ліцею та відповідно до наказу начальника Ліцею відраховуються з Ліцею, про що письмово у двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за сприяння якого цей учень переводиться до іншого закладу освіти.
   2.21. Контроль за відповідністю освітнього рівня ліцеїстів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам відповідного державного стандарту здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається  чинним законодавством.
   2.22. Ліцеїстам, які закінчили певний курс Ліцею, видається відповідний документ про освіту державного зразка.
   2.23. За успіхи у навчанні для ліцеїстів встановлюються такі форми заохочення: почесна грамота, подяка, лист батькам, присвоєння спеціального навчального звання.

 

     III. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

   3.1. Учасниками освітнього процесу в Ліцеї є:
- ліцеїсти;
- начальник Ліцею та його заступники;
- педагогічні працівники, психолог, бібліотекар;
- інші спеціалісти;
- батьки або особи, які їх замінюють.
   3.2. Права і обов’язки ліцеїстів, педагогічних та інших працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
   3.3. Ліцеїсти мають право на:
- індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, форм і темпу здобуття освіти, запропонованих Ліцеєм освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів і засобів навчання; вибір факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять у відповідності до навчального плану Ліцею;
- якісні освітні послуги, справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;
- повагу людської гідності, захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-яких форм насильства та експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею;
- доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею;
- участь в обговоренні та внесення власних пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля ліцеїстів;
- участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, організаціях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
   3.4. Ліцеїсти зобов’язані:
- виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень, вдосконалювати свою фізичну підготовку;
- дотримуватися статуту Ліцею, Правил внутрішнього розпорядку, чітко знати, уміло та старанно виконувати свої обов’язки, знати й виконувати правила поведінки в Ліцеї та за його межами, бути дисциплінованими, ретельними у виконанні одержаних завдань;
- дорожити честю ліцеїста, свого взводу та роти, Ліцею, традиціями Збройних Сил України, освоювати правила військової ввічливості;
- бережно ставитись до державного, комунального і особистого майна інших осіб;
- носити обов’язкову форму одягу ліцеїста (однострій) (зразки форми одягу ліцеїстів розробляються на основі наказу Міністерства оборони України від 18.07.2017 № 370 «Про затвердження Зразків військової форми одягу та загальних вимог до знаків розрізнення військовослужбовців та ліцеїстів військових ліцеїв», затверджуються начальником Ліцею, погоджуються педагогічною радою); бути охайними, дотримуватись правил особистої гігієни, носити коротку охайну зачіску, утримувати в чистоті обмундирування та взуття, дотримуватись Правил носіння форми одягу ліцеїстів (розробляються на основі наказу Міністерства оборони України від 20.11.2017 № 606 «Про затвердження Правил носіння військової форми одягу та знаків розрізнення військовослужбовцями Збройних Сил України та ліцеїстами військових ліцеїв», затверджуються начальником Ліцею, погоджуються педагогічною радою);
- чітко виконувати всі правила безпеки та поводження з навчальною зброєю, технікою при виконанні навчальних завдань;
- брати активну участь у громадському та культурному житті Ліцею, регулярно займатися спортом та брати участь у спортивно-масовій роботі;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм.
Ліцеїстам суворо забороняється вживати спиртні напої, наркотичні речовини, палити; грати в азартні ігри; наносити на тіло пірсинг, татуювання.
У разі порушення ліцеїстом цих правил на нього накладаються дисциплінарні стягнення: зауваження, догана, сувора догана, позбавлення спеціального навчального звання. При грубому чи неодноразовому порушенні зазначених правил педагогічною радою Ліцею розглядається питання щодо відрахування ліцеїста з Ліцею.
   3.5. Ліцеїсти можуть залучатися до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування повинно організовуватися відповідно до віку, стану здоров’я ліцеїстів, базуючись на санітарно-гігієнічних вимогах. Робота із самообслуговування проводиться під керівництвом педагогічних працівників Ліцею.
   3.6. Педагогічним працівником Ліцею повинна бути особа з високими моральними якостями, яка має відповідну педагогічну освіту та/або професійну кваліфікацію педагогічного працівника, належний рівень професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки в закладі спеціалізованої освіти військового спрямування.
   3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами. Заступники начальника Ліцею, педагогічні та інші працівники Ліцею призначаються на посади та звільняються з посад начальником Ліцею. Начальник Ліцею має право оголосити конкурс на вакантну посаду.
   3.8. Педагогічні працівники мають право на:
- академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі;
- педагогічну ініціативу;
- розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;
- користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою Ліцею;
-  підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників;
- доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі;
- відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;
- справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;
- захист професійної честі та гідності;
- індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами Ліцею;
- творчу відпустку строком до одного року не більше одного разу на 10 років із зарахуванням до стажу роботи; подовжену оплачувану відпустку;
- безпечні і нешкідливі умови праці;
- участь у громадському самоврядуванні Ліцею та у роботі колегіальних органів управління Ліцею;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- забезпечення житлом у  порядку, передбаченому законодавством;
- інші права, передбачені чинним законодавством України.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, передбачених законодавством.
   3.9. Педагогічні працівники Ліцею зобов’язані:
- постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;
- виконувати освітню програму для досягнення ліцеїстами передбачених нею результатів навчання;
- сприяти розвитку здібностей ліцеїстів, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;
- дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання ліцеїстами в освітньому процесі;
- дотримуватися педагогічної етики;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у ліцеїстів усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у ліцеїстів повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;
- формувати у ліцеїстів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;
- захищати ліцеїстів під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю ліцеїста, запобігати вживанню ними та іншими особами на території Ліцею алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;
- додержуватися статуту та правил внутрішнього розпорядку Ліцею, виконувати свої посадові обов’язки;
- сприяти зростанню іміджу Ліцею;
- виконувати накази й розпорядження начальника Ліцею, органів управління освітою;
- брати участь у роботі педагогічної ради Ліцею;
- у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходити періодичний безоплатний медичний огляд.
   3.10. Командир роти (старший вихователь, старший офіцер-вихователь) може призначатись з числа офіцерів запасу Збройних сил України та інших військових формувань, які мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських посадах не менше чотирьох років і термін служби не менше восьми років. Він безпосередньо підпорядковується начальнику Ліцею і здійснює роботу з військово-професійної орієнтації ліцеїстів, вивчає індивідуальні якості ліцеїстів своєї роти, керує навчально-виховною роботою в роті та проводить навчально-методичну роботу з командирами взводів, відповідає за допризовну та фізичну підготовку ліцеїстів, моральний стан і дисципліну особового складу роти, точне виконання ними розпорядку дня, правил поведінки та носіння встановленої форми (однострою), правильне використання та збереження навчальної зброї, військового майна роти та ведення ротного господарства, веде відповідну документацію.
Командир взводу (вихователь, офіцер-вихователь) може призначатись з числа офіцерів запасу Збройних сил України та інших військових формувань, які мають вищу освіту, та, як правило, досвід служби на офіцерських посадах. Командир взводу підпорядковується командиру роти, проводить заняття з допризовної підготовки юнаків без додаткової оплати і відповідає за навчання та виховання, моральний стан, дисципліну ліцеїстів свого взводу, за стан їх здоров’я, фізичний розвиток, всебічно вивчає індивідуальні якості ліцеїстів свого взводу, керує самостійними заняттями ліцеїстів (самопідготовкою), формує військово-професійну орієнтацію на подальше навчання у закладах вищої освіти єдиної системи військової освіти.
Старші вихователі, вихователі крім обов’язків, зазначених у пункті 3.9 цього Статуту, зобов’язані:
- планувати та організовувати виховну роботу у взводі (роті) у відповідності з віковими особливостями та інтересами ліцеїстів і вимогами суспільства, спрямовувати самовиховання і саморозвиток особистості ліцеїста, вносити необхідні корективи в систему його виховання;
- здійснювати вивчення особистості кожного ліцеїста, його нахилів, інтересів, задатків, готовності пов’язати майбутнє з військовою справою;
- створювати сприятливе мікросередовище і морально-психологічний клімат для кожного ліцеїста у взводі (роті); сприяти розвиткові здібностей ліцеїстів, формуванню в них високих моральних якостей;
- організовувати і суворо контролювати самостійну роботу ліцеїстів (самопідготовку), створювати у взводі (роті) умови для засвоєння ліцеїстами освітніх програм;
- здійснювати контроль за дотриманням ліцеїстами моральних та етичних норм поведінки, статуту Ліцею і Правил внутрішнього розпорядку, дисциплінарних норм, вимог щодо єдиної форми одягу;
- повідомляти про стан виховного процесу у взводі (роті) педагогічну раду, адміністрацію ліцею, батьків;
- вести активну пропаганду здорового способу життя, проводити фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я ліцеїстів взводу (роти);
- забезпечувати дотримання правил безпеки життєдіяльності під час освітнього процесу, проводити інструктажі ліцеїстів з охорони праці, безпеки життєдіяльності під час навчальних занять, позакласних і позашкільних заходів чи екскурсій з реєстрацією у спеціальному журналі, організовувати та проводити профілактичну роботу щодо запобігання травматизму серед ліцеїстів;
- вести у встановленому порядку документацію взводу, особові справи, класні журнали, службові картки, контролювати заповнення ліцеїстами щоденників і виставлення в них оцінок;
- підтримувати постійний контакт з батьками ліцеїстів (особами, які їх заміняють), залучати їх до організації позаурочної роботи, систематично проводити батьківські збори та всеобучі; надавати індивідуальну допомогу батькам у вихованні дітей і забезпеченні єдності вимог до ліцеїстів; працювати у тісному контакті з педагогами, психологами, органами учнівського самоврядування;
- здійснювати поточний контроль за відвідуванням ліцеїстами навчальних занять, вести відповідну документацію;
- підтримувати внутрішній порядок у взводі (роті), належний санітарно-гігієнічний стан місць розташування рот (взводів), піклуватися про побут своїх підлеглих, слідкувати за дотриманням ними правил особистої гігієни;
- вести підбір і представляти ліцеїстів для призначення на посади командирів відділень, заступників командирів взводів;
- проводити роботу з військово-професійної орієнтації ліцеїстів.
   3.11. Атестація педагогічних працівників Ліцею є обов'язковою і здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання.
Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.
Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників Ліцею здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».
Сертифікація педагогічного працівника Ліцею відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою та здійснюється відповідно до Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Успішне проходження сертифікації зараховується як проходження атестації педагогічним працівником.
   3.12. Розподіл педагогічного навантаження у Ліцеї затверджується його начальником.
Педагогічне навантаження вчителя – час, призначений для здійснення освітнього процесу.
Педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин протягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності.
Педагогічне навантаження вчителя менше тарифної ставки (18 навчальних годи), встановлюється тільки за його згодою.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається навчальним планом Ліцею, або за письмовою згодою педагогічного працівника з додержанням законодавства України про працю.
   3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут Ліцею, Правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови  колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства України.
   3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси дитини;
- звертатися до начальника Ліцею, відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;
- брати участь у громадському самоврядуванні Ліцею, зокрема обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування Ліцею;
- завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;
- брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;
- отримувати інформацію про діяльність Ліцею, результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти у Ліцеї та його освітньої діяльності;
- інші права, передбачені законодавством України.
   3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти;
- виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;
- сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;
- поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;
- дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;
- формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;
- формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;
- виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;
- дотримуватися Статуту Ліцею, Правил внутрішнього розпорядку Ліцею, вимог щодо форми одягу ліцеїста та Правил її носіння.

 

     ІV. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

   4.1. Управління Ліцеєм в межах повноважень, визначених законами та цим статутом, здійснюють:
засновник – Дніпровська міська рада;
департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради;
керівник закладу – начальник ліцею;
колегіальний орган управління закладу – педагогічна рада Ліцею;
колегіальний орган громадського самоврядування – загальна конференція Ліцею.
   4.2. Керівництво Ліцеєм здійснює начальник Ліцею, повноваження якого визначаються законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом та трудовим договором.
Начальник Ліцею несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність Ліцею.
Начальник Ліцею є представником Ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без довіреності в межах повноважень, передбачених законами та статутом Ліцею.
Посаду начальника Ліцею може обіймати особа, яка є громадянином України, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Начальник Ліцею призначається на посаду та звільняється з посади рішенням засновника за результатами конкурсного відбору відповідно до чинного законодавства України.
Начальник Ліцею в межах наданих йому повноважень:
- організовує діяльність Ліцею;
- вирішує питання фінансово-господарської діяльності Ліцею;
- призначає на посаду та звільняє з посади всіх працівників, визначає їх функціональні обов’язки;
- забезпечує організацію освітнього процесу та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;
- забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;
- забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю Ліцею;
- сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Ліцею;
- сприяє здоровому способу життя ліцеїстів та працівників Ліцею;
- визначає порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї відповідно до законодавства;
- затверджує штатний розпис Ліцею на підставі Типових штатних нормативів закладів спеціалізованої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у відповідній сфері;
- має право відповідно до законодавства, статуту Ліцею та колективного договору встановлювати педагогічним працівникам доплати, надбавки, премії за використання в освітньому процесі іноземних мов, сучасних технологій, реалізацію інноваційних проектів тощо;
- затверджує освітні програми, схвалені педагогічною радою Ліцею, розподіл педагогічного навантаження у Ліцеї;
- забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, призначає вихователів (старших вихователів) командирами тих чи інших навчальних взводів (рот), завідуючих навчальними кабінетами, спортивними залами та тирами, керівників предметних (циклових) науково-методичних комісій та методичних об’єднань, навчально-дослідними ділянками;
- забезпечує права ліцеїстів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування ліцеїстів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними конференціями, засновником Ліцею.
Начальник Ліцею має заступників, функціональні обов’язки яких визначаються окремим наказом начальника Ліцею.
   4.3. Колегіальним органом управління Ліцею є педагогічна рада.
Усі педагогічні працівники Ліцею є членами педагогічної ради та зобов’язані брати участь у засіданнях педагогічної ради.
Головою педагогічної ради є начальник Ліцею.
Педагогічна рада Ліцею:
- планує роботу Ліцею;
- схвалює освітню (освітні) програму (програми) Ліцею та оцінює результативність її (їх) виконання;
- формує систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
- розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення освітнього процесу;
- приймає рішення щодо переведення ліцеїстів до наступного класу і їх випуску, відрахування, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за успіхи у навчанні;
- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
- розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти;
- ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального заохочення ліцеїстів, працівників Ліцею та інших учасників освітнього процесу;
- розглядає питання щодо відповідальності ліцеїстів, працівників Ліцею та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;
- має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту Ліцею та проведення громадської акредитації Ліцею;
- розглядає питання виконання рішень загальної конференції колективу Ліцею
Як робочий різновид педагогічної ради Ліцею для вирішення поточних питань може збиратись нарада при начальникові Ліцею.
Рішення педагогічної ради Ліцею вводяться в дію рішеннями (наказами) начальника Ліцею.
Робота педагогічної ради планується у довільній формі відповідно до потреб Ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю.
Як підрозділ педагогічної ради у Ліцеї діє науково-методична рада, до якої входять начальник Ліцею, його заступники, керівників циклових (предметних) методичних комісій та методичних об’єднань.
У Ліцеї створюються та функціонують циклові методичні комісії суспільно-гуманітарних дисциплін, природничо-математичних дисциплін, предметна методична комісія з фізичної культури, методичне об’єднання вчителів предмету «Захист Вітчизни» та вихователів.
Керівників циклових (предметних) методичних комісій та методичних об’єднань призначає начальник Ліцею, додаткова оплата праці за керівництво комісіями здійснюється згідно з чинною Інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти.
   4.4. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Ліцею є загальна конференція Ліцею.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких категорій: працівники Ліцею – зборами трудового колективу; ліцеїсти –зборами колективів навчальних взводів; батьки – батьківськими зборами навчальних взводів.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: третина від працівників навчального закладу, третина від ліцеїстів, третина від батьківського колективу. Термін їх повноважень становить один рік.
Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, делегати конференції, якщо за це висловлюються не менше третини їх загальної кількості, начальник Ліцею.
Загальна конференція:
- обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт начальника і голови ради Ліцею;
- затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, фінансово-господарської діяльності, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Ліцею;
- приймає рішення про стимулювання працівників Ліцею та ліцеїстів.
   4.4.1. У період між конференціями діє рада Ліцею.
Метою діяльності ради Ліцею є:
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків щодо розвитку Ліцею та вдосконалення освітнього процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Ліцеєм;
- розширення колегіальних форм управління Ліцеєм;
- підвищення ролі громадськості у  вирішенні питань, пов’язаних  з організацією освітнього процесу.
Основним завданням ради Ліцею є:
- підвищення ефективності освітнього процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та громадськими інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку Ліцею;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в Ліцеї;
- сприяння духовному, фізичному розвитку ліцеїстів на набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення ліцеїстів;
- стимулювання морального та матеріального заохочення ліцеїстів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою забезпечення єдності освітнього процесу.
До ради Ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, ліцеїстів і батьків. Представництво в раді, загальна її чисельність, конкретизація повноважень ради визначаються загальною конференцією Ліцею.
Рада діє за планом, що затверджується загальною конференцією Ліцею.
Кількість засідань визначається їх доцільністю. Засідання ради може скликатися її головою, членами ради або з ініціативи начальника Ліцею.
Очолює раду Ліцею голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути начальник Ліцею та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов’язаної з організацією освітнього процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
Рада Ліцею:
- організовує виконання рішень загальних конференцій Ліцею;
- вносить пропозиції щодо організації освітнього процесу;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту Ліцею, плану роботи Ліцею;
- сприяє формуванню мережі класів Ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» і похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію начальника Ліцею та його заступників з питань освітньої та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників освітнього процесу;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов ліцеїстів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- організовує контроль за організацією харчуванням ліцеїстів.
   4.4.2. За ініціативою учасників освітнього процесу в Ліцеї можуть створюватись органи громадського самоврядування:
- органи самоврядування працівників Ліцею;
- органи самоврядування ліцеїстів;
- органи батьківського самоврядування;
- інші органи громадського самоврядування учасників освітнього процесу.
Вищий колегіальний орган громадського самоврядування Ліцею (загальна конференція) визначає повноваження цих органів, затверджує положення про них, координує їх роботу.
   4.5. У Ліцеї може проводитися громадський нагляд (контроль) у сфері освіти виключно з дозволу начальника Ліцею, крім випадків, встановлених законодавством.
Громадський нагляд (контроль) у системі освіти здійснюється суб’єктами громадського нагляду (контролю), установчими документами яких передбачено діяльність у сфері освіти та/або соціального захисту осіб з інвалідністю, професійними об’єднаннями педагогічних і науково-педагогічних працівників, об’єднаннями здобувачів освіти, об’єднаннями батьківських комітетів та органами, до яких вони делегують своїх представників.

 

     V. СТРУКТУРА ЛІЦЕЮ

   5.1. Термін навчання у Ліцеї становить 3 (4) роки: один рік – підготовчий термін навчання, два (три) роки – профільне навчання.
Згідно з таким терміном навчання у структурі Ліцею учні розподіляються на I-ІІІ (IV) курси, що відповідає 9-11 (12) рокам здобуття загальної середньої освіти.
   5.2. Ліцей співпрацює з Університетом митної справи та фінансів на договірних засадах щодо впровадження освітньої діяльності в галузі безперервної профільної освіти.
   5.3. Ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

 

     VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛІЦЕЮ

   6.1. Нерухоме майно, що використовує Ліцей, знаходиться в комунальній власності територіальної громади міста Дніпра в особі Дніпровської міської ради, в оперативному управлінні та на балансі Ліцею.
   6.2. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
   6.3. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
   6.4. Для забезпечення освітнього процесу база Ліцею складається із навчальних кабінетів, кабінетів самостійної підготовки ліцеїстів, а також спортивних, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, комп’ютерних кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження, тирів тощо.
   6.5. Ліцей використовує земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідні ділянки, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
   6.6. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням засновника, тобто територіальної громади міста  в особі Дніпровської
міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю Ліцею, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.

 

     VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

   7.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
   7.2. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази Ліцею фінансуються за рахунок коштів засновника.
   7.3. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі його кошторису.
Джерелами формування кошторису Ліцею є:
- майно засновника;
- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти, отримані за надання платних послуг, згідно з переліком, встановленим чинним законодавством;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств;
- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання з метою здійснення освітньої діяльності, якщо вона не погіршує умов навчання ліцеїстів та роботи педагогічних працівників (за згодою засновника);
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб відповідно до чинного законодавства.
   7.4. У Ліцеї створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб ліцеїстів за рахунок коштів засновника , а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку Ліцею в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється Ліцеєм відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
   7.5. Фінансові кошти Ліцею складаються з бюджетних коштів та власного фонду Ліцею.
   7.5.1. Власний фонд Ліцею створюється з наступних джерел:
- відрахування з місцевого бюджету на програму розвитку Ліцею;
- цільових вкладів базового та інших підприємств, державних установ, громадських організацій, об’єднань, добровільних внесків батьків, учителів та інших громадян;
- доходів від надання ліцеєм платних послуг, відповідно до чинного законодавства, в тому числі від здачі в оренду ліцейських приміщень, споруд, інвентарю, устаткування та інших ресурсів з метою здійснення освітньої діяльності, яка не погіршує умов навчання учнів і роботи Ліцею (за згодою засновника);
- доходів від господарчої діяльності самого Ліцею.
Витрачення коштів здійснюється:
- на встановлення надбавок до державних окладів і ставок зарплатні адміністративному, педагогічному і допоміжному персоналу, преміювання працівників Ліцею, надання їм фінансової допомоги;
- на виділення заохочувальних стипендій, одноразових грошових заохочень ліцеїстам;
- на виділення матеріальної допомоги учням із малозабезпечених сімей, встановлення для них постійної і тимчасової грошової допомоги додатково до коштів всеобучу;
- на самостійну або пайову участь у фінансуванні програм розвитку Ліцею;
- на участь у фінансуванні програм міжшкільного та міжнародного рівнів;
- на ремонт шкільних приміщень і придбання інвентарю, наочних посібників, ТЗН тощо.
   7.5.2. Фінансові кошти Ліцею знаходяться в повному його розпорядженні і вилученню не підлягають.
   7.5.3. Начальник ліцею спільно з бухгалтером: розпоряджаються фондом заробітної плати, складають штатний розпис Ліцею, встановлюють заробітну плату працівникам Ліцею з урахуванням виділених на це бюджетних асигнувань і коштів з власного фонду Ліцею, позабюджетних коштів.
   7.5.4. Заробітна плата працівників Ліцею залежить винятково від об’єму та якості їх праці. Вона встановлюється в межах вилки посадових окладів відповідно до чинного законодавства. Надбавка працівникам Ліцею із коштів власного фонду визначається радою Ліцею або його начальником.
   7.5.5. Ліцей має право укладати і реалізувати угоди із закордонними закладами освіти про обмін викладачами, учнями, навчально-методичними матеріалами, досвідом та іншими аспектами.
   7.5.6. З метою поповнення власного фонду Ліцей може брати участь у різноманітних програмах, укладати угоди з благодійними фондами та організаціями, окремими особами (спонсорами та меценатами).
   7.6. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
   7.7. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку за рішенням засновника здійснюється самостійно.
   7.8. Ліцей є неприбутковою особою:
- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ним осіб;
- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
   7.9. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

 

     VIIІ. ОХОРОНА ПРАЦІ

   8.1. Відповідальність за створення безпечних умов освітнього процесу, охорону праці та безпеку життєдіяльності здобувачів освіти покладається на начальника Ліцею.
   8.2. Начальник Ліцею:
- організовує роботу щодо підготовки Ліцею до нового навчального року;
- вживає заходів щодо приведення інженерно-технічних комунікацій, устаткування, обладнання у відповідність до чинних стандартів, правил, норм;
- видає наказ про підготовку до початку навчального року, в якому зазначається порядок утворення, склад робочої комісії та затверджується план заходів щодо підготовки Ліцею до нового навчального року з виконанням конкретних заходів, термінів виконання і відповідальних за їх виконання;
- видає наказ про створення постійно діючої технічної комісії з обстеження приміщень, інженерно-технічних комунікацій Ліцею;
- після закінчення всіх підготовчих заходів видає наказ про початок навчального року та призначає відповідальних осіб за охорону праці, безпеку життєдіяльності в Ліцеї, а також за безпеку будівель та споруд, електробезпеку, пожежну безпеку, тепломережу та інші питання діяльності Ліцею;
- контролює проходження щорічних обов’язкових профілактичних медичних оглядів ліцеїстів та медичних оглядів працівників Ліцею;
- під час укладання трудового договору з працівником інформує його про умови праці, про наявність на робочому місці небезпечних і шкідливих виробничих факторів і про права на пільги та компенсації за роботу в таких умовах.
   8.3. Щорічно перед початком навчального року (у серпні) робоча комісія, яка призначається наказом начальника Ліцею:
- визначає готовність навчальних кабінетів, тирів, спортивних залів, ігрових та спортивних майданчиків, інших приміщень Ліцею до нового навчального року;
- складає акти-дозволи на введення їх в експлуатацію; до акту-дозволу на введення в експлуатацію спортзалу і спортивних споруд додаються відомості про випробування навчального спортивного обладнання, що розміщено в них для використання в освітньому процесі.
   8.4. Завідуючі навчальними кабінетами Ліцею освіти складають паспорти на навчальні кабінети.
   8.5. Начальник ліцею має право в установленому законодавством порядку притягнути працівника, який ухиляється від проходження обов’язкового медичного огляду, до дисциплінарної відповідальності та відсторонити його від роботи без збереження заробітної плати.
   8.6. Працівникові не може пропонуватися робота, яка за медичним висновком протипоказана йому за станом здоров’я.
   8.7. Стан пожежної безпеки в Ліцеї забезпечується за допомогою таких документів та заходів:
- наказ начальника Ліцею про протипожежний режим у Ліцеї;
- інструкції з пожежної безпеки;
- плани евакуації.
   8.8. Споруди та приміщення Ліцею забезпечуються вогнегасниками та іншими засобами протипожежної безпеки відповідно до норм.
   8.9. Стан безпечної експлуатації електрогосподарства в Ліцеї забезпечується за допомогою таких документів та заходів:
- наказ начальника Ліцею про призначення відповідального за електрогосподарство, організацію навчання й перевірки знань з електробезпеки;
- наявність протоколів перевірки опору ізоляцій електромережі й заземлення устаткування;
- наявність паспортів на електроустановки;
- наявність освітлення території Ліцею.
   8.10. Особи технічного персоналу, що виконують роботи, при яких може виникнути небезпека ураження електричним струмом, проходять інструктаж і перевірку знань один раз на рік за місцем роботи із записом у журналі реєстрації первинного інструктажу з охорони праці.
   8.11. Перевірка опору ізоляції освітлювальної електромережі в сухих приміщеннях з неелектропровідними підлогами проводитися не рідше одного разу на 6 років; в інших приміщеннях – щорічно зі складанням протоколів.
   8.12. Перелік документів, що регулюють питання охорони праці, безпеки життєдіяльності в Ліцеї, регламентується відповідно до Інструктивно-методичних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в освітньому процесі.

 

     ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

   9.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.
   9.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з закладами освіти, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

 

     Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

   10.1. Державний нагляд (контроль) у сфері загальної середньої освіти здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
   10.2. Інституційний аудит закладу, що забезпечує здобуття загальної середньої освіти, є єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) у сфері загальної середньої освіти, що проводиться один раз на 10 років центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти.
Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов.

 

     ХІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ

   11.1. Припинення діяльності Ліцею здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації – за рішенням засновника, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.
   11.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.
   11.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до правонаступників або визначених закладів освіти відповідно до чинного законодавства.
   11.4. У разі припинення дії Ліцею (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
   11.5. Ліквідація або реорганізація Ліцею здійснюється згідно з чинним законодавством.
   11.6. При реорганізації чи ліквідації Ліцею учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
   11.7. При реорганізації чи ліквідації Ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.

 

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія