Правила приймання учнів

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Правила приймання учнів до ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Дніпропетровської міської ради (далі – Ліцей) розроблені відповідно до Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (затверджених наказом Міністерства освіти України, Міністерством оборони України, Державного комітету у справах охорони Державного кордону України від 26.07.99 р. №266/222/363), Положення про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, Статуту Ліцею.

1.2. Правила приймання учнів до Ліцею визначають порядок організації відбору вступників до Ліцею на конкурсній основі і порядок проведення вступних випробувань у Ліцеї.

1.4. До Ліцею приймаються юнаки – громадяни України, які закінчили 8 чи 9 клас загальноосвітнього навчального закладу, здатні за станом здоров’я навчатися у Ліцеї, виявили бажання стати офіцерами Збройних Сил України та інших військових формувань.

1.5. Відбір вступників у Ліцеї проводиться на підставі вивчення дирекцією особової справи юнака; зарахування до Ліцею – за результатами вступних випробувань.

1.6. Вступні випробування передбачають:

- фахові вступні випробування – професійно-психологічне (психолого-педагогічне) обстеження, медичний огляд, визначення рівня фізичної підготовленості;

- вступні іспити із загальноосвітніх дисциплін – українська мова (диктант), математика (письмово).

     Вступники, які не витримали фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

ІІ. ПОРЯДОК ВІДБОРУ ВСТУПНИКІВ

2.2. Організацію приймання юнаків до Ліцею здійснює приймальна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджується наказом начальника Ліцею, який є її головою.

2.4. Юнаки, які виявили бажання вступити до Ліцею, подають наступні документи.

2.4.1. Особиста заява на ім’я начальника Ліцею.

2.4.2. Заява батьків (або осіб, які їх заміняють) про зарахування дитини вступником до Ліцею.

2.4.3. Копія свідоцтва про народження. Оригінал вступники пред’являють при прибутті на вступні випробування.

2.4.4. Характеристика й табель навчальних досягнень за перший семестр поточного навчального року, засвідчені підписом директора та печаткою загальноосвітнього навчального закладу.

2.4.5. Медична довідка форми №086/о та медична довідка про зроблені щеплення форми №063/о.

2.4.6. Чотири фотокартки розміром 3×4 см без головного убору з місцем для печатки в правому нижньому куті.

2.4.7. Довідка про склад сім’ї (форма 3).

2.4.8. Документи, що надійшли до Ліцею, оформлюються в особову справу вступника, яку розглядає приймальна комісія Ліцею. За результатами вивчення особових справ приймальна комісія складає списки вступників.

ІІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

3.1. До вступних випробувань допускаються кандидати, особові справи яких пройшли конкурсний відбір за такими критеріями: середній бал навчальних досягнень учня (не може бути меншим достатнього рівня); відсутність початкового рівня навчальних досягнень з будь-якого предмета; характеристика; позитивний лікарський професійно-консультативний висновок.

3.3. Розклад вступних випробувань складається приймальною комісією, затверджується начальником Ліцею не пізніше ніж за 10 днів до їх початку і доводиться до відома вступників не пізніше ніж за дві доби. Вступні випробування складаються з фахових вступних випробувань (професійно-психологічне обстеження, визначення рівня фізичної підготовленості) та вступних іспитів.

3.4. Фахові вступні випробування проводяться в такому порядку: професійно-психологічне обстеження, визначення рівня фізичної підготовленості. Якщо вступник не склав поточне фахове вступне випробування, то до наступного випробування він не допускається.

3.4.1. Професійно-психологічне обстеження (оцінка індивідуальних професійних якостей) проводиться з метою виявлення у кандидатів конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання у Ліцеї.

Оцінка індивідуальних професійно-психологічних якостей включає оцінку військової направленості, оцінку рівня нервово-психічної стійкості, оцінку спроможності до навчання, оцінку стійкості мотивації до навчання.

Вступникам, за рішенням приймальної комісії, в особистому екзаменаційному листі робиться запис: «Пройшов професійно-психологічний відбір» або «Не пройшов професійно-психологічний відбір».

3.4.3. Оцінка рівня фізичної підготовленості вступників проводиться за нормативами (підтягування, біг на 60 метрів, біг на 2000 метрів). Рівень фізичної підготовленості визначається як середнє арифметичне набраних балів за кожним нормативом.

Вступникам, за рішенням приймальної комісії, в особистому екзаменаційному листі робиться запис: «Низький (або середній, або достатній, або високий) рівень фізичної підготовленості, кількість набраних балів – 1 (чи будь-яка з 2 до 12)».

Кандидат, який має низький рівень фізичної підготовленості (1-3 бали) не може бути зарахованим до Ліцею, до вступних іспитів не допускається.

3.5. Вступні іспити складаються в такому порядку: українська мова (диктант), математика (письмово), тест з профільного предмету. Вступники, які не пройшли фахові вступні випробування, до вступних іспитів не допускаються.

Вступникам, за рішенням приймальної комісії, в особистому екзаменаційному листі робиться запис: «Низький (або середній, або достатній, або високий) рівень навчальних досягнень з предмету, що здавався, кількість набраних балів – 1 (чи будь-яка з 2 до 12)».

Кандидат, який має низький рівень навчальних досягнень, до наступного вступного іспиту не допускається.

IV. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

4.1. Кандидатами до зарахування на основі конкурсного відбору є вступники, екзаменаційні листки яких мають такі записи:

     - «Пройшов професійно-психологічний відбір»;

     - «Придатний до навчання у Ліцеї за результатами медичного огляду»;

     - «Достатній (або високий) рівень фізичної підготовленості, кількість набраних балів – 7 (чи будь-яка з 8 до 12)»;

     - «Достатній (або високий) рівень навчальних досягнень з предметів, спити з яких здавались, кількість набраних балів – 7 (чи будь-яка з 8 до 12)».

4.2. Відомості з особистих екзаменаційних листків вступників заносяться до рейтингової таблиці. Приймальна комісія, аналізуючи рейтингову таблицю вступників, виносить рішення про зарахування кандидатів до Ліцею, якщо вони набрали необхідний прохідний бал (він залежить від співвідношення кількості кандидатів до граничної наповнюваності класів (курсів) та затвердженої мережі класів (курсів)).

           V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Вступники, які в призначений час не прибули на одне з випробувань без поважних причин, до складання решти випробувань не допускаються. Такі вступники не можуть бути зарахованими до Ліцею.

5.2. При отриманні юнаками незадовільної оцінки повторне складання вступного іспиту чи випробування з визначення рівня фізичної підготовленості не дозволяється.

5.3. Про неможливість за станом здоров’я чи з інших причин складати будь-яке вступне випробування, вступник повинен повідомити приймальну комісію і діяти за її рекомендаціями. Термін складання випробування, що було пропущено, визначається головою приймальної комісії.

5.4. Висновки приймальної комісії щодо результатів фахових вступних випробувань є остаточними і апеляції не підлягають.

Апеляції на результати вступних іспитів розглядає апеляційна комісія, склад, чисельність та порядок роботи якої затверджуються наказом начальника Ліцею. Апеляції розглядаються в день оголошення результатів іспитів при наявності відповідною заяви вступника. Відповідне рішення апеляційної комісії оформлюється протоколом.

5.6. Дирекція Ліцею залишає за собою право вносити зміни до даного Положення.

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія