Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при УМСФ

 

Вступні іспити на ІІ курс (10 клас)

Вступна кАмпанія - 2018

 

Диктант

(вступ на ІІ курс)

 

«Кобзар»

 

З-поміж безлічі книжок, з якими має справу історія світової літератури,

поодиноко виділяються ті, що увібрали в себе науку віків і мають для народу

значення заповітне.

До таких належить «Кобзар» , книга, яку народ український поставив на першому

місці серед успадкованих з минулого національних духовних скарбів. 

Дивовижна доля цієї книги. Поезії, що входять до неї, складалися

на тернистих дорогах поетового життя, писалися то в мандрах, то в казематах,

мережилися при світлі білих ночей Півночі і в пісках пустель закаспійських,

під самотнім сонцем вигнання. 

Хоча більшість поезій написані поза межами рідного краю,

наскрізно струменить у них світлий образ Дніпра і мріє синя

далеч українських степів. На випадкових аркушиках паперу та в захалявних

книжечках поетова рука прихапцем, покрадьки записувала рядки,

що стануть дорогими для цілого народу, донесуть до нього крізь

усі перепони віщі й вічні слова. 

       Книга формувалася поступово, рік за роком, формувало

       її саме поетове життя, і все найістотніше з великого життя Тараса Шевченка

       увібрав у себе цей збірник поезій, що його у хвилину творчого

       осяяння було найменовано «Кобзарем». 

(166 слів) За О. Гончаром

 

 

Визначення рівня фізичної підготовленності вступників

(вступ на ІІ курс)

 

Контрольні нормативи та критерії їх оцінювання

 

При сприятливих погодних умовах:

 

Норматив

Результат \оцінка

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підтягування

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Біг 60 м.

8,6

8,6

9,0

9,2

9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

Біг 1000 м

3,40

3,50

3,60

3,70

3,80

3,90

4,00

4,10

4,20

4,25

4,30

4,35

 

При несприятливих погодних умовах:

 

Норматив

Результат \оцінка

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Підтягування

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Стрибок у довжину з місця

2,00

1,95

1,90

1,85

1,80

1,75

1,70

1,60

1,60

1,55

1,50

1,45

Човниковий біг 4*9 

10,0

10,2

10,4

10,6

10,8

11,0

11,2

11,4

11,6

11,8

12,0

12,1

 

 

Контрольний норматив вступного іспиту з фізичної культури

(вступ на ІІ курс)

 

Комплексна силова вправа за 1 хв.

 (30с - піднімання тулуба в сід із положення лежачи на спині;

30с – згинання та розгинання рук в упорі лежачи)

 

Бали

Результат \оцінка

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Результат

45

43

40

39

37

35

32

30

28

25

23

20

 

 

 Математика 

(вступ на ІІ курс)

 

                                                                                               Час виконання роботи-60 хв.

 

 

Англійська мова

(вступ на ІІ курс)

Час виконання роботи-45 хв.

 

READING

  1. Read the text and mark the following statements «True» (T) or «False» (F). 

Philip Pullman was born in England in 1946, and travelled all

over the world during his child­hood, settling in North Wales

at the age of 11. He studied at Oxford University, graduating

in 1968 and becoming a teacher. He then taught in middle

schools, writing plays, later becoming a part-time lecturer

in English at Westminster College, Oxford, with a specialty in storytelling. 

The first novel he wrote was for adults, but much of his work is for children.

His books include four novels in the «Sally Lockhart» series,

three play adaptations, including «Frankenstein» and

«Sherlock Holmes and the Limehouse Horror»,

and a book «How to be Cool», adapted and

broadcast by Granada Television in 1988.

 

 

  1.  The town of Windermere and its lake are often the only stops made

by many visitors to the Lake Country. While Lake Windermere

is stunning, the town is visited by many tourists. There is much

more to see in the Lake Country and those who only visit

Windermere will miss the best that this area has to offer. 

The countryside is a fine area for hiking and outdoor activity,

but you need to be prepared for serious, overland walking.

By the way, the Lake Country has been

famous for many authors like Beatrix Potter who made

the area her home, as she lived in the village of New Sawrey.

  1. The town of Windermere and its lake are often the only stops made

by many visitors to the Lake Country. While Lake Windermere

is stunning, the town is visited by many tourists. There is much

more to see in the Lake Country and those who only visit

Windermere will miss the best that this area has to offer. 

The countryside is a fine area for hiking and outdoor activity,

but you need to be prepared for serious, overland walking.

By the way, the Lake Country has been

famous for many authors like Beatrix Potter who made

the area her home, as she lived in the village of New Sawrey.

 

 

 

 

 

A      born in Germany 

B      after about six months 

C      whose father has a unique gift

D     when they moved to Los Angeles 

E     writes down lines for

F     as well as reading about martens and fire-eaters G in pen and ink

 

 

WRITING

 

1. Choose the correct item. 

1)... English are rather snobbish.

a) A                               b) The                          c) —                     d) An

2) Where’s Jill? She’s ... work now.

a) in                               b) at                              c) on                     d) of

3) He lives four miles ... from the cinema than I do.

a) further                      b) farther                      c) —                    d) far

4) The weather will stay rather wet ... the rest of the week.

a) —                             b) during                      c) until                d) while

5) I’m going to swim ... the pool now.

a) at                              b) in                             c) on                     d) of

6) ... sun is going down.

a) —                              b) An                           c) A                      d) The

7) If they ... hard, they will get good marks.

a) are studying             b) studies                       c) will study                  d) study

8) When autumn ..., the birds will fly away.

a) came                         b) comes                       c) come                d) will come

2. Write down the correct forms of the verbs to complete the sentences. 

Kate is in London on a tour. She is writing an e-mail to her parents

about the places she has been to. 

Dear Mum and Dad!

I ______________________ (just to see) Big Ben but I_______________

(not to see) Westminster Abbey yet.

We _________________ (to visit) a few museums but we ____________ (not to visit)

any theatres.

Love, 

Kate

 

 

Історія України

(вступ на ІІ курс)

 

 

1.Доповніть твердження.

 

Славнозвісна прикраса золота пектораль з кургану

Товста Могила на Дніпропетровщині знайдена в похованні

 

А    кіммерійців

Б     скіфів

В     сарматів

Г     давніх слов’ян

 

2.На які адміністративно-територіальні округи поділялися

землі Війська Запорізького в період Нової Січі?

 

А       полки

Б       повіти

В       паланки

Г       губернії

 

3.Яке місто було центром Королівства Галичини

та Лодомерії - складової частини Габсбурзької монархії?

 

А      Чернівці

Б      Станіславів

В      Тернопіль

Г      Львів

 

4  Укажіть дати та послідовність подій

 

А      Ліквідація полкового устрою на Слобожанщині

Б      Приєднання Правобережної України до Росії за другим поділом Речі Посполитої

В      Ліквідація полкового устрою на Лівобережній Україні

Г      Остаточна ліквідація царським урядом Запорізької Січ 

 

5. Я ке твердження характеризує діяльність Головної

                                                руської ради 1848—1849 рр.? 

 

А       Заснування греко-католицької духовної семінарії у Львові

Б       Скликання з’їзду діячів науки й культури - «Собору руських учених» 

В       Видання першого українського журналу "Основа"

Г       Реорганізація єзуїтської академії у Львові в університет

 

     6.      Якими були напрямки діяльності

                             Кирило-Мефодіївського братства?

 

А       Написання наукових праць, виступи з лекціями в навчальних закладах Києва

Б       Ввезення з-за кордону й поширення нелегальної революційної літератури

В       Збір коштів на відкриття народних шкіл та видання нових книжок

Г       Підготовка до збройного повстання в Україні

 

7.   Які з перелічених фактів (подій) можуть бути використані

для характеристики культурного життя в українських

землях у другій половині XVI ст.?

 

А      поява світського портретного живопису

Б      перебудова Софійського собору в стилі козацького бароко

В      створення Київського колегіуму (згодом академії)

Г      видання Іваном Федоровим «Апостола» та «Букваря»

Д      створення козацьких літописів

 

8.   Які явища та процеси були характерними для промислового розвитку

українських земель в складі Російської імперії в першій половині XIX ст.?

 

А      початок промислового перевороту

Б      панування кріпосницької мануфактури

В      будівництво перших залізниць

Г      уповільнення зростання чисельності міського населення

Д      поява нових галузей промисловості, зокрема цукрової  

 

9.   Які поняття та терміни можуть бути використані для характеристики

соціально- економічного життя часів Київської Русі?

 

А     кріпацтво

Б     полюддя

В     вотчина

Г     фільварок

Д    «грецький вогонь»

Е     смерди

 

10. У яких твердженнях ідеться про гетьмана Богдана Хмельницького?

 

А     керував розбудовою української козацької держави - Гетьманщини

Б     плекаючи династичні проекти, одружився із дочкою молдавського господаря

В     встановив союзницькі відносини з Кримським ханством та Трансільванією

Г     уклав українсько-московський договір, визнавши протекцію московського царя

Д     першим з українських гетьманів здійснив візит до Москви

Е     брав участь у підготовці Андрусівського договору

 

11. Установіть хронологічну послідовність подій.

 

А     захоплення Києва монголами

Б     утворення Галицько-Волинської держави

В     коронація Данила Романовича

Г     утворення Кримського ханства

 

      12.    Укажіть ім’я історичного діяча, яке пропущене в уривку з джерела.

 

«На ріці Калці татари встріли їх, війська половецькі і руські  

поранений був у груди. Але через молодість і одвагу він не чув ран,

що були на тілі його... Був-бо він сміливий і хоробрий, "од голови й

до ніг його не було на нім вади... Кріпко вони билися, але інші полки

татар­ські зітнулися з ними, і за гріхи наші руські полки було переможено"»