Ліцей митно-податкової справи з посиленою військово-фізичною підготовкою при УМСФ

 

Статут ліцею

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ – загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів з посиленою військово-фізичною підготовкою, профільним навчанням і допрофесійною підготовкою, створений Дніпропетровською міською радою, рішення від 02.07.08 № 33/34, зареєстрований 28.07.2009 року №12241020000047075, знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста.
1.2. Юридична адреса КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: Україна, 49126, м. Дніпро, вул. Космодромна, буд. 7.
1.3. Повна назва: КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ «ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ.
Скорочена назва: КЗО «ЛПВФП» ДМР.
1.4. Комунальний заклад освіти «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпровської міської ради (далі – Ліцей) є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланк стандартного зразку, власну символіку.
1.5. Власником Ліцею є територіальна громада м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради.
1.6. Головною метою Ліцею є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, профільної освіти на ІІІ ступені навчання.
1.7. Головними завданням Ліцею є:
- забезпечення реалізації права громадян на здобуття профільної допрофесійної освіти понад обсяг, визначений державним стандартом для повної загальної середньої освіти;
- виховання морально, духовно та фізично здорового покоління;
- забезпечення набуття учнями Ліцею (далі – ліцеїсти) знань, умінь, навичок фізичної та військової підготовки;
- виховання у ліцеїстів високих моральних цінностей, дисциплінованості, поваги до військових професій та військової служби;
- розвиток природних позитивних нахилів, здібностей і обдарувань, життєвих компетентностей, потреби і вміння самовдосконалюватись; надання можливостей для реалізації індивідуальних і творчих потреб через оволодіння практичними уміннями і навичками наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, певного рівня професійної підготовки;
- формування стійкої громадянської позиції, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії, почуття власної гідності, високого рівня патріотизму;
- виховання у ліцеїстів поваги до Конституції України, державних символів, традицій та історії рідного народу, прав і свобод людини і громадянина;
- реалізація права учнів на вільне формування політичних, світоглядних, релігійних переконань;
- виховання свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина, до власного здоров’я та здоров’я інших людей, природи та оточуючого середовища;
- формування засад здорового способу життя, збереження, зміцнення та відновлення фізичного і психічного здоров’я ліцеїстів, оздоровчих компетентностей та культури здоров’я;
- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство, здійснення науково-практичної підготовки ліцеїстів, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу держави;
- оновлення змісту освіти, розробка і апробація нових педагогічних технологій, підвищення рівня освітніх послуг та механізму їх надання.
1.8. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України; законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»; Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України; Положенням про ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України; Інструкцією про організацію та діяльність ліцею, затвердженою наказом Міністерства освіти України, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.
1.9. Ліцей самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, та власним Статутом.
1.10. Діяльність Ліцею будується на принципах гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного й естетичного виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із національною історією та культурою, диференціації та оптимізації освітнього процесу, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації.
1.11. Ліцей несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:
- реалізацію головних завдань, визначених законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», цим Статутом;
- безпечні умови освітньої діяльності;
- дотримання державних стандартів освіти;
- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;
- дотримання фінансової дисципліни;
- збереження життя та здоров’я учнів.
1.12. У Ліцеї визначена українська мова навчання (наказ управління освіти департаменту гуманитарної політики Дніпровської міської ради від 01.11.2016   № 251).
Запроваджено поглиблене вивчення предметів «фізична культура», «захист Вітчизни».
1.13. Ліцей має право:
- проходити в установленому порядку державну атестацію;
- визначати форми, методи й засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;
- визначати варіативну частину робочого навчального плану відповідно до чинного законодавства;
- в установленому порядку розробляти й упроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;
- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;
- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;
- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;
- бути користувачем рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним Статутом;
- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;
- розвивати власну соціальну базу, мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних, культурних і науково-методичних підрозділів;
- входити до складу навчально-виховних комплексів, навчальних закладів різних типів і рівнів акредитації, а також навчально-виховних об’єднань з позашкільними та іншими навчально-виховними закладами для задоволення культурно-освітніх потреб громадян;
- проводити експериментальну роботу та набувати статус експериментального навчального закладу відповідно до Положення «Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року №114.
1.14. У Ліцеї створюються та функціонують предметні методичні комісії: суспільно-гуманітарного, природничо-математичного напрямків, вчителів фізичного виховання, вчителів курсу «Захист Вітчизни» та офіцерів-вихователів. 
Керівників предметних методичних комісій призначає начальник Ліцею.
Оплата роботи керівників предметних методичних комісій здійснюється згідно з чинним законодавством.
1.15. Медичне обслуговування ліцеїстів та відповідні умови для його організації забезпечуються власником і здійснюються медичними працівниками закладів охорони здоров’я за територіальним принципом.
1.16. Ліцеїсти забезпечується харчуванням за рахунок місцевого бюджету відповідно до чинного законодавства та санітарних норм і правил.
1.17. Взаємовідносини Ліцею з юридичними та фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

2.1. Ліцей планує свою роботу самостійно, відповідно до перспективного та річного планів роботи.
У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Ліцею, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується педагогічною радою Ліцею та погоджується радою Ліцею.
2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, який складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, базового навчального плану ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою, із конкретизацією варіативної частини та профілю навчання.
Робочий навчальний план Ліцею затверджується управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Експериментальний робочий навчальний план погоджується Міністерством освіти і науки України та затверджується департаментом освіти і науки обласної державної адміністрації.
У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків (щоденний, блочний, тижневий), режим роботи (щоденний, річний), штатний розпис.
2.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники Ліцею самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.
2.4. Ліцей здійснює навчально-виховний процес за денною формою і працює згідно з режимом роботи ліцею. Навчальні предмети викладаються за п’ятиденним режимом. При необхідності (за погодженням радою Ліцею та управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради) на суботу виносяться окремі навчальні заняття з предметів «захист Вітчизни», «фізична культура», індивідуальні та групові заняття, курси за вибором і факультативи.
2.5. Зарахування учнів до Ліцею здійснюється за наказом начальника на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють) з урахуванням результатів вступних випробувань, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичних довідок встановленого зразка та документа про наявний рівень освіти (базову загальну середню освіту). До Ліцею зараховуються юнаки, які закінчили 8-9 клас загальноосвітнього навчального закладу будь-якого типу та пройшли конкурсний відбір.
Приймання учнів до Ліцею проводиться на конкурсній основі згідно з Правилами приймання до Ліцею, що розробляються дирекцією Ліцею за участю органів громадського самоврядування на основі Правил приймання до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою (затверджені наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерством оборони України, Державного комітету у справах охорони Державного кордону України            від 26.07.99 №266/222/363), затверджуються управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Перевага у зарахуванні до Ліцею надається юнакам з числа дітей-сиріт, дітей, батьки яких були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, учасниками бойових дій або загинули під час виконання службових обов’язків, дітей з багатодітних сімей та інших соціальних категорій.
У разі потреби ліцеїст може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів до іншого навчального закладу здійснюється за наявності особової справи учня встановленого Міністерством освіти і науки України зразка та заяви батьків або осіб, які їх замінюють.
Мікрорайон (територія обслуговування) для Ліцею не встановлюється. Учні зараховуються до Ліцею незалежно від місця їх проживання.
2.6. Вступникам, зарахованим до Ліцею, наказом начальника Ліцею присвоюється звання «Ліцеїст», видається посвідчення встановленого зразка.
Усі ліцеїсти розподіляються на курси (навчальні роти). Кожний курс (рота) складається з класів (навчальних взводів) з граничною наповненістю 30 ліцеїстів. Навчання здійснюється за навчальними взводами. У ліцеї за погодженням з управлянням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради можуть створюватись у складі курсу окремі профільні класи (навчальні взводи) з підготовки ліцеїстів для вступу до відповідних вищих навчальних закладів єдиної системи військової освіти.
2.7. Термін навчання у Ліцеї становить 3 (4) роки: один рік – підготовчий термін навчання у школі другого ступеня, два (три) роки – профільне допрофесійне навчання у школі третього ступеня.
Згідно з таким терміном навчання у структурі Ліцею учні розподіляються на I-ІІІ (IV) курси, що відповідає 9-11 (12) класам середньої загальноосвітньої школи.
2.8. Випускники Ліцею одержують атестат про повну загальну середню освіту встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.
2.9. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється Ліцеєм у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом та чинними законодавчими актами.
Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Тривалість навчального року обумовлюється часом виконання навчальних програм з усіх предметів з урахуванням проведення військово-польових зборів та навчальної практики.
Навчальний рік поділяється на семестри.
2.10. Відволікання ліцеїстів від навчальних занять на інші види діяльності, не пов’язані з процесом навчання, забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).
2.11. За погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю Ліцею щорічно затверджується графік канікул, тривалість яких протягом навчального року становить не менше 30 календарних днів.
2.12. Тривалість уроків у Ліцеї становить 45 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням з управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та територіальними установами держпродспожив служби.
2.13. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків та блочним розкладом, що складаються на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджуються радою Ліцею і затверджуються начальником Ліцею.
Тижневий режим роботи Ліцею затверджується начальником Ліцею.
Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Ліцеї проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів ліцеїстів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів, обдаровань, збереження та зміцнення здоров’я. Фіксація цих занять здійснюється в окремих журналах за наказом начальника Ліцею.
2.14. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей ліцеїстів.
2.15. У Ліцеї визначення рівня досягнень учнів здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік знань.
У документі про освіту (табелі успішності, заліковій книжці, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію відповідно до чинних вимог Міністерства освіти і науки України.
2.16. Результати семестрового, річного, тематичного оцінювання доводяться до відома ліцеїстів офіцером-вихователем (головою атестаційної комісії).
2.17. Питання відрахування з Ліцею за недисциплінованість, низькі моральні якості, низький рівень навчальних досягнень вирішується педагогічною радою Ліцею незалежно від терміну навчання ліцеїста.
2.18. Порядок переведення учнів Ліцею на наступний курс навчання визначається Порядком переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 14.07.2015 року №762. За умови зміни Міністерством освіти і науки України порядку переведення та випуску учнів переведення та випуск ліцеїстів здійснюється за чинним наказом або інструкцією.
2.19. Ліцеїсти, які мають за підсумками семестрового чи річного оцінювання початковий рівень навчальних досягнень (1-3 бали) хоча б з одного предмету, вважаються невстигаючими. Невстигаючі ліцеїсти за рішенням педагогічної ради Ліцею та відповідно до наказу начальника Ліцею відраховуються з Ліцею, про що письмово у двотижневий термін до можливого відрахування повідомляється управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, за сприяння якого цей учень переводиться до іншого навчального закладу.
2.20. Контроль за відповідністю освітнього рівня ліцеїстів, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 року № 1547, та іншими нормативами.
2.21. Ліцеїстам, які закінчили певний ступень Ліцею, видається відповідний документ про освіту державного зразка:
- по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту,
- по закінченні Ліцею – атестат про повну загальну середню освіту.
2.22. За успіхи у навчанні для ліцеїстів встановлюються такі форми морального і матеріального заохочення: цінний подарунок, грамота, подяка, лист батькам.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Ліцеї є:
- ліцеїсти;
- педагогічні працівники (вчителі, офіцери-вихователі);
- педагог-організатор, практичний психолог, бібліотекар;
- адміністрація, навчально-технічний, обслуговуючий та допоміжний персонал, інші працівники Ліцею;
- батьки або особи, які їх замінюють;
- представники підприємств, установ, організацій, фондів, асоціацій, меценати які беруть участь у навчально-виховній роботі.
3.2. Права і обов’язки ліцеїстів, педагогічних та інших працівників, батьків або осіб, які їх замінюють, визначаються чинним законодавством та цим Статутом.
3.3. Ліцеїсти мають право:
- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять у відповідності до робочого навчального плану;
- на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою Ліцею;
- на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;
- брати участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею;
- брати участь в обговоренні та вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля ліцеїстів;
- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, організаціях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;
- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного й фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;
- на безпечні та нешкідливі умови навчання, виховання та праці.
3.4. Ліцеїсти зобов’язані:
- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;
- дотримуватися Статуту ліцею, правил внутрішнього розпорядку;
- бережно ставитись до державного, громадського і особистого майна;
- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;
- дотримуватись правил особистої гігієни та діяльності зі самообслуговування, повсякденно загартовувати себе, вдосконалювати свою фізичну підготовку;
- носити обов’язкову форму ліцеїста (однострій) та змінне взуття; єдину спортивну форму, спеціальну форму для навчальних занять (всі види форми визначаються Положенням про форму ліцеїста, що розробляється дирекцією Ліцею та затверджується радою Ліцею);
- щоденно харчуватись у їдальні ліцею;
- бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків і стримувати від них інших ліцеїстів.
3.5. Ліцеїсти можуть залучатися до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування повинно організовуватися відповідно до віку, стану здоров’я ліцеїстів, базуючись на санітарно-гігієнічних вимогах. Робота із самообслуговування проводиться під керівництвом офіцерів-вихователів або вчителів.
3.6. Педагогічними працівниками Ліцею можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.
3.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами.
3.8. Військовослужбовці за їх згодою відряджаються до Ліцею згідно з переліком посад в органах виконавчої влади та інших цивільних установах, які можуть бути заміщені військовослужбовцями Збройних Сил, служби безпеки, інших військових формувань, та граничних звань за цими посадами, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №327, на підставі наказів Міністерства оборони, Адміністрації Державної прикордонної служби, Міністерства Внутрішніх справ про їх відрядження до ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Військовослужбовці Збройних Сил, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, Внутрішніх військ Міністерства Внутрішніх справ відряджаються до Ліцею на відповідні посади за їх згодою із залишенням на військовій службі згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 1994 року «Про затвердження Положення про проходження військової служби військовослужбовцями, які можуть бути відряджені до державних органів, товариства сприяння обороні України та галузевих академій наук» (пункт 21 зі змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2003 року №1402).
3.9. Командир роти (старший офіцер-вихователь) може призначатись з числа офіцерів запасу Збройних сил України та інших військових формувань, які мають вищу освіту та досвід служби на офіцерських посадах не менше чотирьох років і термін служби не менше восьми років. Він безпосередньо підпорядковується начальнику Ліцею і здійснює роботу з військово-професійної орієнтації ліцеїстів, вивчає індивідуальні якості ліцеїстів своєї роти, керує навчально-виховною роботою в роті та проводить навчально-методичну роботу з офіцерами-вихователями (командирами взводів), відповідає за допризовну та фізичну підготовку ліцеїстів, моральний стан і дисципліну особового складу роти, точне виконання ними розпорядку дня, правил поведінки та носіння встановленої форми (однострою), правильне використання та збереження навчальної зброї, військового майна роти та ведення ротного господарства, веде відповідну документацію.
При командирі роти (старшому офіцері-вихователі) на правах дорадчого органу може організовуватись педагогічна рада роти (психолого-педагогічний консиліум), на якій обговорюються конкретні питання навчально-виховної роботи в роті.
Командир взводу (офіцер-вихователь) може призначатись з числа офіцерів запасу Збройних сил України та інших військових формувань, які мають вищу освіту, та, як правило, досвід служби на офіцерських посадах. Командир взводу підпорядковується командиру роти, проводить заняття з допризовної підготовки юнаків і відповідає за навчання та виховання, моральний стан, дисципліну ліцеїстів свого взводу, за стан їх здоров’я, фізичний розвиток, всебічно вивчає індивідуальні якості ліцеїстів свого взводу, керує самостійними заняттями ліцеїстів (самопідготовкою), формує військово-професійну орієнтацію на подальше навчання у вищих навчальних закладах єдиної системи військової освіти. Командир взводу виконує обов’язки класного керівника, веде відповідну документацію (у тому числі й класний журнал), бере активну участь у роботі педагогічної ради роти.
3.10. Педагогічні працівники мають право на:
- захист професійної честі, гідності;
- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я ліцеїстів, участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;
- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;
- виявлення педагогічної ініціативи;
- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;
- участь у роботі органів громадського самоврядування Ліцею;
- підвищення кваліфікації, перепідготовку;
- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;
- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.
Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.
3.11. Педагогічні працівники Ліцею мають бути особами з високими моральними якостями і зобов’язані:
- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;
- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей ліцеїстів, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового образу життя;
- сприяти зростанню іміджу Ліцею;
- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;
- виховувати у ліцеїстів повагу до батьків, жінок, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;
- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, залучати їх до науково-дослідницької учнівської діяльності;
- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність ліцеїстів;
- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігання вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;
- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну й політичну культуру; виконувати Статут ліцею, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору, здійснювати науково-дослідницьку експериментальну роботу;
- виконувати накази й розпорядження начальника Ліцею, органів управління освітою;
- брати участь у роботі педагогічної ради Ліцею;
- вести та прищеплювати дітям здоровий спосіб життя;
- у відповідності до ст. 26 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» проходити періодичний безоплатний медичний огляд.
3.12. У Ліцеї обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.
3.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут Ліцею, правила внутрішнього розпорядку Ліцею, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.
3.14. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:
- обирати та бути обраними до батьківських комітетів, ради Ліцею, піклувальної ради та органів громадського самоврядування;
- звертатись до органів управління освітою, начальника Ліцею і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;
- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази Ліцею;
- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування Ліцею та у відповідних державних, судових органах.
3.15. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:
- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;
- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;
- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шановливе становлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;
- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини, своєї Батьківщини та Ліцею, його працівників;
- дотримуватись вимог Ліцею з внутрішнього розпорядку, щодо обов’язкового однострою (обов’язкової форми ліцеїста та змінного взуття; єдиної спортивної форми, спеціальної форми для навчальних занять) та залучення дітей до гарячого харчування, спортивних секцій, гуртків, клубів за інтересами, науково-дослідницької діяльності.
3.16. Представники громадськості мають право:
- обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;
- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами, гуртками, секціями;
- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню Ліцею;
- проводити консультації для педагогічних працівників;
- брати участь в організації навчально-виховного процесу.
3.17. Представники громадськості зобов’язані:
- дотримуватися Статуту Ліцею, виконувати накази та розпорядження начальника Ліцею, рішення органів громадського самоврядування, захищати ліцеїстів від усіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

ІV. УПРАВЛІННЯ ЛІЦЕЄМ

4.1. Управління діяльністю Ліцею здійснюється департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який є представником власника.
Безпосереднє керівництво Ліцеєм здійснює його начальник. Начальником може бути тільки громадянин України, який має військову або вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше п’яти років.
Начальник Ліцею призначається і звільняється з посади департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради згідно з чинним законодавством.
Призначення та звільнення заступників начальника Ліцею здійснюється за поданням начальника Ліцею департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської з дотриманням чинного законодавства.
4.2. Вищим органом громадського самоврядування Ліцею є загальна конференція ліцейської громади (учні-працівники-батьки-громада), що скликається не менше одного разу на рік.
Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються від таких категорій: працівники Ліцею – зборами трудового колективу; ліцеїсти – класними зборами; батьки, представники громадськості – класними батьківськими зборами.
Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. Визначається така кількість делегатів: третина від працівників навчального закладу, третина від ліцеїстів, третина від батьківського колективу і представників громадськості. Термін їх повноважень становить один рік.
Загальна конференція правочинна якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів. Право скликати конференцію мають голова ради Ліцею, делегати конференції, якщо за це висловлюються не менше третини їх загальної кількості, начальник Ліцею, власник Ліцею.
Загальна конференція:
- обирає раду Ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;
- заслуховує звіт начальника і голови ради Ліцею;
- затверджує основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, фінансово-господарської діяльності, розглядає інші найважливіші напрями діяльності Ліцею;
- приймає рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.
4.3. У період між конференціями діє рада Ліцею.
4.3.1. Метою діяльності ради Ліцею є:
- сприяння демократизації та гуманізації навчально-виховного процесу;
- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку Ліцею та вдосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління Ліцеєм;
- розширення колегіальних форм управління Ліцеєм;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу.
4.3.2. Основним завданням ради Ліцею є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю, державними та громадськими інституціями;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування навичок здорового способу життя;
- створення належного педагогічного клімату в Ліцеї;
- сприяння духовному, фізичному розвитку ліцеїстів на набуття ними соціального досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення ліцеїстів;
- підтримка громадських ініціатив щодо створення належних умов і вдосконалення процесу навчання та виховання учнів;
- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання морального та матеріального заохочення ліцеїстів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;
- зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
4.3.3. До ради Ліцею обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, ліцеїстів, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальною конференцією Ліцею.
Рішення про дострокове припинення роботи члена ради Ліцею з будь-яких причин приймається виключно загальною конференцією. На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.
4.3.4. Рада Ліцею діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства;
- гласності.
Рада діє за планом, що затверджується загальною конференцією Ліцею.
Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи начальника Ліцею, власника, а також членами ради.
Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради Ліцею. Рішення ради, що не суперечить, законодавству України та Статуту ліцею, доводяться в 7-денний термін до відома педагогічного колективу, ліцеїстів, батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
У разі незгоди адміністрації Ліцею з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, що розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету Ліцею.
4.3.5. Очолює раду Ліцею голова, який обирається із складу ради.
Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути начальник Ліцею та його заступники.
Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.
Члени ради мають право вносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності Ліцею, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.
З метою оперативного прийняття рішень рада може делегувати частину своїх повноважень начальникові Ліцею.
4.3.6. Рада Ліцею:
- організовує виконання рішень загальних конференцій Ліцею;
- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
- спільно з адміністрацією розглядає й затверджує план роботи Ліцею та здійснює контроль за його виконанням;
- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту ліцею;
- затверджує режим роботи Ліцею;
- сприяє формуванню мережі класів Ліцею, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників Ліцею золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби ліцеїстів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства й держави, погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- заслуховує звіт голови ради, інформацію начальника та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій учителям;
- вносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з ліцеїстами;
- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;
- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з ліцеїстами;
- розподіляє й контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, приймає рішення про надання матеріальної допомоги ліцеїстам;
- розглядає питання родинного виховання;
- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов ліцеїстів, які перебувають у несприятливих соціально-економічних умовах;
- сприяє педагогічній освіті батьків;
- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти ліцеїстами;
- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням ліцеїстів;
- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Ліцею;
- вносить пропозиції щодо морального й матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи, склад комісій та зміст їх роботи визначається радою Ліцею.
4.4. При Ліцеї за рішенням загальної конференції ліцейської громади може створюватись піклувальна рада як підрозділ ради Ліцею.
4.4.1. Метою діяльності піклувальної ради є створення умов доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.
4.4.2. Основними завданнями піклувальної ради є:
- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;
- співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами, установами, навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання й виховання учнів Ліцею;
- зміцнення навчально-виробничої, матеріально-технічної, спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею;
- організація змістовного дозвілля та оздоровлення ліцеїстів, педагогічних працівників;
- вироблення рекомендацій щодо раціонального використання фонду загальнообов’язкового навчання;
- запобігання дитячій бездоглядності;
- сприяння працевлаштуванню випускників Ліцею;
- стимулювання творчої праці педагогічних працівників та ліцеїстів;
- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Ліцеєм;
4.4.3. Піклувальна рада формується у складі 9 осіб з представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, окремих громадян, у тому числі іноземних.
Члени піклувальної ради обираються на загальній конференції Ліцею шляхом голосування простою більшістю голосів.
Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.
Не допускається втручання членів піклувальної ради у навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди начальника Ліцею.
У випадках, коли хтось із членів піклувальної ради вибуває, на загальній конференції Ліцею на його місце обирається інша особа.
4.4.4. Піклувальна рада діє на засадах:
- пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави;
- дотримання вимог законодавства України;
- самоврядування;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності й рівноправності членства;
- гласності.
Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.
Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.
Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації, через спільні стенди тощо. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу Ліцею, батьків, громадськості. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.
Піклувальна рада може делегувати деякі свої повноваження з метою оперативного прийняття рішень начальникові Ліцею.
4.4.5. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради. З числа членів піклувальної ради обираються заступник та секретар.
Голова піклувальної ради:
- скликає й координує роботу піклувальної ради;
- готує й проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;
- визначає функції заступника, секретаря та інших членів;
- представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до її повноважень.
Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради. За рішенням загальної конференції Ліцею головою піклувальної ради та ради Ліцею може бути одна особа.
4.4.6. Піклувальна рада має право:
- вносити на розгляд органів виконавчої влади, начальника Ліцею, загальної конференції Ліцею пропозиції щодо зміцнення фінансової, матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної, корекційно-виховної та лікувально-оздоровчої бази Ліцею;
- залучати додаткові джерела фінансування Ліцею;
- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної й навчально-методичної бази Ліцею;
- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, ліцеїстів;
- брати участь у розгляді звернень громадян з питань, що стосуються роботи Ліцею, з метою сприяння їх вирішенню у встановленому порядку;
- створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.
4.5. Підрозділом (комісією) ради Ліцею може бути учнівський рада. Структура та функції учнівської ради визначаються окремим Положенням про учнівське самоврядування Ліцею.
4.6. Начальник Ліцею:
- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового й кваліфікаційного рівня працівників;
- організовує навчально-виховний процес;
- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем навчальних досягнень ліцеїстів;
- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;
- створює необхідні умови для участі ліцеїстів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;
- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;
- підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;
- забезпечує права ліцеїстів на захист від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
- призначає офіцерів-вихователів (старших офіцерів-вихователів) командирами тих чи інших навчальних взводів (рот), завідуючих навчальними кабінетами, спортивними залами та тирами, керівників предметних науково-методичних комісій та методичного об’єднання, навчально-дослідними ділянками;
- контролює організацію харчування і медичного обслуговування ліцеїстів;
- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;
- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;
- видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;
- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників Ліцею;
- створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм та методів навчання та виховання;
- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними конференціями, власником, місцевими органами виконавчої влади тощо.
4.7. Начальник  Ліцею має заступників з:
- навчально-виховної роботи;
- виховної роботи;
- матеріально-технічного забезпечення;
- військово-спортивної роботи;
- навчальної роботи;
- науково-методичної та експериментальної роботи.
Обов’язки заступників начальника визначаються окремим наказом начальника Ліцею.
4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства начальником Ліцею і затверджується департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.
Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.
4.9. У Ліцеї створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада (як підрозділ ради Ліцею).
Головою педагогічної ради є начальник Ліцею, до складу педагогічної ради входять: начальник Ліцею, його заступники, всі педагогічні працівники Ліцею.
4.9.1. Педагогічна рада розглядає питання:
- виконання рішень загальної конференції Ліцею;
- удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи Ліцею;
- переведення ліцеїстів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;
- виключення ліцеїста із Ліцею;
- розглядає пропозиції та скарги;
- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
- морального та матеріального заохочення ліцеїстів та працівників Ліцею;
- наукової, експериментальної та методичної роботи.
4.9.2. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на. рік.
Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу та науково-методичної роботи Ліцею.
4.9.3. Як робочий різновид педагогічної ради Ліцею для вирішення поточних проблем не менше 1 разу на місяць збирається нарада при начальникові.
4.10. У Ліцеї діє науково-методична рада, до якої входять керівники предметних науково-методичних комісій та методичного об’єднання. Науково-методична рада проводить відкриті засідання для педагогічних працівників Ліцею. Керує науково-методичною радою заступник начальника з цього питання. Науково-методична рада є підструктурою педагогічної ради.
4.11. У Ліцеї можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.
4.12. У Ліцеї діє громадська учнівська організація ліцеїстів з виконавчим органом учнівською радою.
Структура та функції громадської учнівської організації ліцеїстів визначаються окремим Положенням про учнівське самоврядування Ліцею.

V. СТРУКТУРА ЛІЦЕЮ

5.1. Ліцей складається з трьох (чотирьох) курсів:
- підготовче навчання (вибірково-конструктивний рівень освіти) – І курс Ліцею (9 класи загальноосвітнього навчального закладу);
- профільне допрофесійне навчання (професійно-творчий рівень освіти) – ІІ-III (IV) курси Ліцею (10-11 (12) класи загальноосвітнього навчального закладу).
5.2. Ліцей може входити до комплексу (за домовленістю) з вищими навчальними закладами з метою організації безперервної освіти.
5.3. У Ліцеї, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, створені загальноосвітні класи більш ранніх ступенів навчання: І курс Ліцею (9 класи загальноосвітнього навчального закладу).
5.4. Кожні півроку та наприкінці навчального року проводяться контрольні роботи (семестрові випробування) з навчальних предметів за вибором адміністрації Ліцею.  Результати цих робіт є підставою для офіційної оцінки рівня навчальних досягнень ліцеїстів (згідно з діючими положеннями та критеріями оцінки навчальних досягнень). За умови початкового рівня навчальних досягнень хоча б з одного предмета учень може бути відрахований з Ліцею та переведений до іншого навчального закладу відповідно до чинних нормативних документів та Статуту ліцею.

VI. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ЛІЦЕЮ

6.1. Матеріально-технічна база Ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі Ліцею.
6.2. Майно Ліцею передано йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства, рішення про заснування, Статуту ліцею, укладених Ліцеєм угод.
6.3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм їх охорони.
6.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Ліцею внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.
6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база Ліцею складається із навчальних кабінетів, майстерень, спальних приміщень, а також спортивних, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.
6.6. Ліцей використовує земельні ділянки, де розміщуються спортивні та географічні майданчики, навчально-дослідні ділянки, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.
6.7. Відчуження засобів виробництва та нерухомого майна, які є комунальною власністю територіальної громади міста, здійснюється за рішенням власника, тобто територіальної громади міста в особі Дніпровської міської ради, за ініціативою та погодженням з органом оперативного управління діяльністю Ліцею, відповідно до порядку, який встановлений чинним законодавством.
6.8. Ліцей має право здавати в оренду відповідно до чинного законодавства (крім цілісних майнових комплексів) підприємствам, організаціям, установам, а також громадянам устаткування, транспортні засоби, інвентар та інші матеріальні цінності, які перебувають на його балансі за узгодженням з департаментом гуманітарної політики Дніпровської міської ради, який здійснює оперативне управління діяльністю Ліцею.

VII. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

7.1. Фінансово-господарська діяльність Ліцею здійснюється на основі його кошторису.
7.2. Джерелами формування кошторису Ліцею є:
- майно власника;
- кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;
- кошти, отримані за надання платних послуг, згідно з переліком, встановленим чинним законодавством;
- доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, навчально-дослідних ділянок, підсобних господарств;
- доходи від здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання з метою здійснення освітньої діяльності, якщо вона не погіршує умов навчання ліцеїстів та роботи педагогічних працівників (за згодою власника);
- благодійні внески юридичних і фізичних осіб.
7.3. У Ліцеї створюється фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб ліцеїстів за рахунок коштів власників та бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.
Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку Ліцею в органах Державного казначейства і витрачаються відповідно до кошторису.
Облік і використання коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснюється Ліцеєм відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством.
Контроль за правильним використанням коштів фонду загального обов’язкового навчання здійснює департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
7.4. Фінансові кошти Ліцею складаються з бюджетних коштів та власного фонду Ліцею.
7.4.1. Власний фонд Ліцею створюється з наступних джерел:
- відрахування з місцевого бюджету на програму розвитку Ліцею;
- цільових вкладів базового та інших підприємств, державних установ, громадських організацій, об’єднань, добровільних внесків батьків, учителів та інших громадян;
- доходів від надання ліцеєм платних послуг, відповідно до чинного законодавства, в тому числі від здачі в оренду ліцейських приміщень, споруд, інвентарю, устаткування та інших ресурсів з метою здійснення освітньої діяльності, яка не погіршує умов навчання учнів і роботи Ліцею (за згодою власника);
- доходів від господарчої діяльності самого Ліцею.
Витрачення коштів здійснюється з розсуду ради Ліцею, в тому числі:
- на встановлення надбавок до державних окладів і ставок зарплатні адміністративному, педагогічному і допоміжному персоналу, преміювання працівників Ліцею, надання їм фінансової допомоги;
- на виділення заохочувальних стипендій, одноразових грошових заохочень ліцеїстам;
- на виділення матеріальної допомоги учням із малозабезпечених сімей, встановлення для них постійної і тимчасової грошової допомоги додатково до коштів всеобучу;
- на самостійну або пайову участь у фінансуванні програм розвитку Ліцею;
- на участь у фінансуванні програм міжшкільного та міжнародного рівнів;
- на ремонт шкільних приміщень і придбання інвентарю, наочних посібників, ТЗН.
7.4.2. Фінансові кошти Ліцею знаходяться в повному його розпорядженні і вилученню не підлягають. Право розподілу цих коштів належить раді Ліцею та начальнику Ліцею.
7.4.3. Рада Ліцею або начальник за дорученням ради разом з бухгалтером: розпоряджаються фондом заробітної плати, складають штатний розпис Ліцею, встановлюють заробітну плату працівникам Ліцею з урахуванням виділених на це бюджетних асигнувань і коштів з власного фонду Ліцею, позабюджетних коштів.
7.4.4. Заробітна плата працівників Ліцею залежить винятково від об’єму та якості їх праці. Вона встановлюється в межах вилки посадових окладів відповідно до чинного законодавства. Надбавка працівникам Ліцею із коштів власного фонду визначається радою Ліцею або його начальником.
7.4.5. Ліцей має право укладати і реалізувати угоди із закордонними навчальними закладами про обмін викладачами, учнями, навчально-методичними матеріалами, досвідом та іншими аспектами. Ліцей повністю несе відповідальність за ефективне виконання вищезгаданих заходів.
7.4.6. Ставки заробітної плати (оклади) педагогічних працівників та допоміжного персоналу Ліцею можуть за можливості підвищуватися у порівнянні зі ставками (посадовими окладами) педагогічних працівників та допоміжного персоналу загальноосвітніх шкіл.
Ставки заробітної плати педагогічних працівників ліцею нараховуються із розрахунку 18-годинного тижневого навантаження. Можливе використання бюджетних коштів на факультативи, консультації, індивідуальне навчання, літню практику в межах чотирьох годин на тиждень на кожну навчальну групу і 500 годин на рік на організацію позакласної та науково-експериментальної методичної роботи.
Викладачам вищих навчальних закладів, які працюють у Ліцеї, заробітна плата нараховується за нормативами, передбаченими для названих закладів, і виплачується згідно з угодою із фонду Ліцею, вищого навчального закладу або позабюджетних асигнувань.
7.4.7. З метою поповнення власного фонду Ліцей може брати участь у різноманітних програмах, укладати угоди з благодійними фондами та організаціями, окремими особами (спонсорами та меценатами), що складає його фандрейзингову діяльність.
7.5. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.
7.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Ліцеї визначається законодавством та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України та інших органів виконавчої влади, яким підпорядкований Ліцей. За рішенням власника бухгалтерський облік здійснюється централізовано або самостійно.
7.7. Ліцей є неприбутковою особою:
- забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частин серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших, пов’язаних з ним осіб;
- доходи (прибутки) неприбуткової організації використовуються виключно для фінансування видатків та утримання такої неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами.
7.8. Звітність про діяльність Ліцею встановлюється відповідно до чинного законодавства.

VIII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

8.1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями, в тому числі здійснювати через них фандрейзингову діяльність.
8.2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

ІХ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

9.1. Державний контроль за діяльністю Ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.
9.2. Державний контроль за дотриманням стандартів освіти здійснюють Державна інспекція навчальних закладів, власник (територіальна громада міста), управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.
9.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Ліцею є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
9.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Ліцею з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види й періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю проводяться власником Ліцею відповідно до законодавства.

Х. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ ЛІЦЕЮ

10.1. Припинення діяльності Ліцею здійснюється шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу) або ліквідації – за рішенням власника, а у випадках, передбачених законодавством, – за рішенням суду.
Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною власником, а у випадках ліквідації за рішенням суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління Ліцеєм.
10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його власнику.
10.3. У випадку реорганізації права та зобов’язання Ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.
10.4. У разі припинення дії Ліцею (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.
10.5. Ліквідація або реорганізація Ліцею здійснюється згідно з чинним законодавством.
10.6. При реорганізації чи ліквідації Ліцею учням, які навчалися в ньому, повинна бути забезпечена можливість продовження навчання відповідно до чинного законодавства.
10.7. При реорганізації чи ліквідації Ліцею працівникам, які звільняються або переводяться, гарантується дотримання їхніх прав та інтересів відповідно до чинного законодавства про працю України.