Положення про тендерний комітет

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет

Комунального закладу освіти

«Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2017

 

 1. Загальні положення

 

1.1. Це Положення розроблено відповідно до статей 8 і 11 Закону «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також їх права, обов’язки та відповідальність.

1.2. Тендерний комітет (далі – комітет) – посадові та інші особи замовника, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом.

1.3. Замовник – Комунальний заклад освіти «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпровської міської ради.

1.4. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності та неупередженості.

1.5.Комітет у своїй діяльності керуються Законом, іншими нормативно-правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

 

2. Засади діяльності тендерного комітету

 

2.1. Склад комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються наказом замовника. До складу комітету входять не менше п’яти осіб. У разі якщо кількість посадових осіб у штатній чисельності працівників замовника є менше ніж п’ять осіб, до складу комітету мають входити всі посадові особи замовника.

2.2. До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

 Членство в комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.3. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, який призначається наказом замовника та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.4. Голова комітету призначає заступника (заступників) голови, секретаря з числа членів комітету та визначає функції кожного члена комітету.

У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови комітету на період своєї відсутності).

За відсутності секретаря комітету його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та секретаря комітету, визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

2.5. Формою роботи комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів комітету.

Засідання комітету скликаються головою комітету та проводяться у разі потреби.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до відома членів комітету до початку засідання.

2.6. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови комітету є вирішальним.

Рішення комітету оформлюється протоколом, який підписується всіма членами комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

 

 

 

 1. Головні функції комітету

 

3.1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель.

У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

– планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

– здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

– забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

– забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом;

– забезпечення оприлюднення інформації та звіту щодо публічних закупівель відповідно до Закону;

– надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;

– здійснення інших дій, передбачених Законом.

3.2. Голова, секретар та інші члени комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель.

 

 1. Права та обов’язки членів комітету

 

4.1. Члени комітету мають право:

– брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

– аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

– виносити питання на розгляд комітету;

– прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу;

– одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну

 для проведення процедур закупівель;

– уносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

– ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших

 осіб структурних підрозділів замовника з метою складання технічних вимог

 до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

– здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.2. Члени комітету зобов'язані:

– брати участь у всіх його засіданнях особисто;

– організовувати та проводити процедури закупівель;

– забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір

 переможця;

– дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

– здійснювати інші дії, передбачені Законом.

4.3. Голова комітету:

– організовує роботу комітету;

– приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

– визначає дату і місце проведення засідань комітету;

– пропонує порядок денний засідань комітету;

– веде засідання комітету;

– уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі

 комітету;

– здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

4.4. Секретар комітету забезпечує:

– ведення та оформлення протоколів засідань комітету;

– оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

– за дорученням голови комітету виконання іншої організаційної роботи;

– зберігання документів щодо здійснення публічних закупівель;

– дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

– розміщення інформації про публічні закупівлі на веб-порталі Уповноваженого органу через авторизовані електронні майданчики;

– виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

 

 1. Відповідальність

 

5.1. Голова комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

5.2. За порушення вимог, установлених Законом та нормативно-правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

5.3. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель для загального доступу.

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок придбання продуктів харчової промисловості та сільського господарства

Комунального закладу освіти

«Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою»

Дніпровської міської ради

 

 

 

 

 

 

 

м. Дніпро

2017

 1. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок придбання продуктів харчування, очікувана вартість закупівлі яких не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі». Під час здійснення закупівлі товарів , вартість яких є меншою за вартість що встановлена в статті 2 Закону замовник повинен дотримуватись принципів здійснення публічних закупівель та можуть використовувати електронну систему закупівель метою відбору постачальника товарів.

2. Порядок здійснення закупівель

2.1. Замовник (навчальний заклад) з метою придбання визначених продуктів харчування відповідно до державного класифікатора продукції та послуг ДК 016:2010 та єдиного закупівельного словника CPV (ДК 021:2015) готує оголошення до постачальників продуктів харчування та оприлюднює його на сайті навчального закладу чи у друкованому засобі масової інформації.

2.2. В оголошенні обов’язково зазначається:

- найменування та місцезнаходження замовника;

- термін поставки продуктів харчування;

- дата , до якої необхідно надати перелік документів до конкурсу;

- перелік продуктів харчування , які протягом вказаного періоду будуть постачатись з зазначенням ціни на визначену дату ;

- очікувана сума закупівлі;

- основні вимоги до постачальника з наданням підтверджуючих документів.

Вимоги до постачальника продуктів харчування:

- товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів;

- товар повинен при поставці супроводжуватись сертифікатом або іншими документами, які свідчать про його походження та якість;

- товар повинен доставлятись в навчальний заклад в неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час транспортування;

- доставка товару здійснюється згідно дрібними партіями відповідно до наданих заявок;

- доставка продукції проводиться спеціалізованим транспортом;

- наявність санітарних паспортів на автотранспортні засоби для перевезення харчових продуктів;

- наявність складських приміщень;

- наявність працівників відповідно кваліфікації з профілактичним медичним оглядом;

- умови розрахунку за поставку товару;

- ціни на продукти харчування на дату ( визначену замовником в листі-запрошенні) за одиницю товару не повинні перевищувати ціновий коридор, ціни на продукти харчування розміщені на сайті управління розвитку підприємництва, торгівлі, побуту та регуляторної політики.

2.3. До конкурсу учасник надає такі документи:

- копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія статуту;

- довідку в довільній формі про наявність складських приміщень та спец транспорту;

- перелік працівників відповідної кваліфікації;

- санітарні паспорти на автомобільні засоби для перевезення харчових продуктів;

- лист учасника про погодження отримання коштів після поставки товару;

2.4. До участі у конкурсі допускаються всі учасники, які на визначені дату подали свої пропозиції. Замовником перевіряються надані документи від учасників та зазначені ціни на продукти харчування. Переможцем визначається учасник, який відповідає вимогам замовника та має найнижчу ціну. Замовник має право відхилити надану пропозиції як таку , яка не відповідає вимогам замовника. Якщо після відхилення залишився один учасник, документи якого відповідають вимогам, його можна визнати переможцем на поставку продуктів харчування. Якщо на визначену дату звернувся один учасник і його документи відповідають встановленим вимогам, він може бути визнаний переможцем.

 

 

 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«ЛІЦЕЙ З ПОСИЛЕНОЮ ВІЙСЬКОВО-ФІЗИЧНОЮ ПІДГОТОВКОЮ»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

____________                                м. Дніпро                              № _____

 

Про затвердження

Порядок здійснення

комітет ліцею

 

На виконання Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 №922-VIIІ, відповідно до Примірного положення про тендерний комітет або уповноважену особу (осіб), затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30.03.2016 №557З та з метою забезпечення раціонального і ефективного використання державних коштів, врегулювання процедур проведення закупівель на засадах координації

 

НАКАЗУЮ:

 1. Створити тендерний комітет для організації та проведення торгів на закупівлю товарів, робіт і послуг за рахунок коштів державного бюджету за всіма кодами економічних класифікацій у складі:
 • Голова комітету – Фетіщева Лариса Анатоліївна, заступник начальника ліцею з навчально-виховної роботи;
 • Заступник голови комітету – Чернецька Ірина Миколаївна, бухгалтер;
 • Секретар тендерного комітету – Кугай Єлизавета Вікторівна, бібліотекар;
 • Члени комітету:
 • Мурадян Володимир Борисович, заступник начальника ліцею з матеріально-технічного забезпечення;
 • Сергеєва Олена Ігорівна, дієтсестра.
 1. Затвердити Положення про тендерний комітет КЗО «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпровської міської ради (додається).
 2. Комітету у своїй діяльності керуватись чинним законодавством і Положенням про тендерний комітет КЗО «Ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» Дніпровської міської ради.

4.        Контроль за виконанням даного наказу покладаю на себе.

 

 

Начальник ліцею                                                                          Ю.І. Камишан

 

 

 

 

 

 

______________________________________

Назва установи (організації, підприємства)

НАКАЗ

№______                                                                             «____»__________ ______

«Щодо здійснення

допорогових закупівель»

              Відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”, Постанови  Кабінету  Міністрів  України  від 24.02.2016  N 166  "Про  затвердження  Порядку  функціонування   електронної системи  закупівель  та  проведення  авторизації  електронних  майданчиків",  наказу Міністерства  економічного  розвитку  і  торгівлі  України  від 18.03.2016 N 473 "Про визначення веб-порталу Уповноваженого органу з питань закупівель у складі електронної системи закупівель та забезпечення його функціонування" та наказу  ДП "Зовнішторгвидав України вiд 13.04.2016 N 35,

НАКАЗУЮ:

1.      Затвердити  Порядок  здійснення  допорогових  закупівель  (далі - Порядок), що додається.

2.      Здійснювати допорогові закупівлі відповідно до цього Порядку.

3.      Функції щодо допорогових закупівель покласти на тендерний комітет, склад якого затверджено наказом №____ від __________

4.      Довести цей наказ до відома усіх працівників установи (організації, підприємства)

5.      Контроль за виконання цього наказу залишаю за собою (покласти на ___________).

Керівник  

 

 

 

 


Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія